Dit document bevat de algemene voorwaarden van Het Nederlansche Muntenhuis BV, Splijtbakweg 117, 1333 HJ Almere (hierna “HNM” of “ons”). Deze algemene voorwaarden beheersen alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen HNM en een Wederpartij.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk met HNM te worden overeengekomen.

1           definities

 • “Wederpartij” (of “u”) betekent: de meerderjarige consument (in de zin van artikel I.1.2° Wetboek Economisch Recht) die Producten bij HNM aankoopt en die zich verbindt deze Algemene Voorwaarden na te leven.

 • “Reserveringsservice” betekent een dienst verbonden aan een Product uit een reeks waarbij u, naast het eerste Product waarvoor u betaalt, ook op regelmatige basis nieuwe Producten van deze Collectie zal ontvangen. Producten aangeboden onder de Reserveringsservice houden geen aankoopverplichting in. Elk Product van een Reserveringsservice kan aan HNM terugbezorgd worden. HNM draagt de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen. Indien u de zending terugstuurt dient u binnen de 14 dagen de Klantendienst te informeren.

 • “Product” betekent een munt, uitgifte of ander goed dat HNM aanbiedt.

 • “Collectie” betekent een reeks van meerdere munten of uitgiftes.

2           Aanbieding

 • Alle aanbiedingen van Producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is.

 • Aanbiedingen verplichten HNM niet tot aanvaarding van een bestelling. HNM maakt voorbehoud om onder meer de beschikbaarheid van het Product te controleren en de kredietwaardigheid van de Wederpartij te evalueren.

 • Indien sprake is van een gelimiteerde oplage of een beperkte geldigheidsduur, wordt hiervan melding gemaakt bij de aanbieding. Bij gelimiteerde oplagen wordt, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven, uitgeleverd op volgorde van binnenkomst van de bestelling. In dat geval zal HNM de betrokken Wederpartij(en) informeren over een vervangend aanbod van gelijke prijs/kwaliteit verhouding.

 • Voor de gevolgen van druk-, zet- of programmeerfouten aanvaardt HNM geen aansprakelijkheid. 

3           Prijzen

4           Bestelling

 • HNM levert de door Wederpartij bestelde Producten binnen een termijn van 5 dagen op het door de Wederpartij aangegeven adres.

 • Indien de uitvoering van de bestelling, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt die langer duurt dan 30 dagen te rekenen vanaf de dag na de bestelling heeft de Wederpartij in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

 • Goederen en voor zover mogelijk diensten die ongevraagd toegezonden worden mogen door de Wederpartij om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de Wederpartij is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de Wederpartij HNM hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard van de goederen en voor zover mogelijk diensten dit toelaat, zal de Wederpartij de goederen en voor zover mogelijk diensten en toebehoren ter beschikking van HNM houden. De Wederpartij zal handelen, doen of nalaten naar hetgeen de redelijkheid en billijkheid vergt.

 • In ieder geval heeft u het recht om op elk moment uw Reserveringsservice tijdelijk of definitief stop te zetten en om het tempo van de leveringen aan te passen.

 • Wanneer U een Product ontvangt in het kader van een Reserveringsservice, heeft U geen aankoopverplichting. HNM verleent u een optie voor de aankoop van het Product dat u echter niet hoeft uit te oefenen. Indien u beslist het Product aan te kopen, blijft u over een herroepingsrecht te beschikken dat u kan uitoefenen zoals bepaald in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Wanneer u besluit de optie tot aankoop niet te lichten, dient u binnen 14 dagen de Klantendienst te informeren door een brief te verzenden naar Splijtbakweg 117, 1333 HJ, Almere of telefonisch via telefoonnummer 0800 91 90 of via het emailadres info@muntenhuis.nl. HNM draagt de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen.

 • Een Reserveringsservice kan steeds, zonder opgave van reden, stopgezet worden. Dit kan door onze Klantendienst hierover schriftelijk in te lichten door een brief te verzenden naar Splijtbakweg 117, 1333 HJ Almere of telefonisch via telefoonnummer 0800 91 90 of via het emailadres info@muntenhuis.nl.

5           Overeenkomst

 • Een koopovereenkomst met HNM komt tot stand nadat HNM een bestelling elektronisch, schriftelijk of telefonisch heeft aanvaard, respectievelijk de ontvangst van deze bestelling heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De ontvangstbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Wederpartij daartegen binnen de 3 dagen langs elektronische weg of schriftelijk heeft geprotesteerd. 

6           Wettelijke herroepingsrecht

 • De Wederpartij heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. In het geval van deelleveringen (d.w.z. aankopen waarbij u in dezelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd) verstrijkt de herroepingstermijn van 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u HNM via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegd modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.muntenhuis.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 • Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat HNM op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van HNM terug. HNM betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. HNM mag wachten met terugbetaling tot HNM de goederen heeft teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan HNM terug te sturen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 • HNM draagt de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen.

 • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 • Goederen dienen ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking voorzien van alle meegezonden extra’s en accessoires te worden teruggezonden naar HNM. 

7           Betaling

 • Producten moeten worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. De valutadag die op de bank- of giroafschriften van HNM is aangegeven is bepalend voor het moment van betaling en wordt als betalingsdag aangemerkt. Het betalingsverzoek van HNM laat onverlet het recht van de Wederpartij om zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel 6 uit te oefenen.

 • Betaalopdrachten via bank- of giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht of machtiging tot betaling geeft. Als bancaire instellingen voor de verwerking van uw betalingsopdrachten extra kosten in rekening brengen, wordt het saldo van uw rekening (overzicht) – indien van toepassing – verhoogd met deze extra kosten.

 • Indien eerdere bestellingen niet-tijdig of niet-volledig zijn betaald, dan wel de (gelds)waarde van het bestelde hiertoe aanleiding geeft, geschiedt de betaling, op schriftelijk verzoek van HNM, per vooruitbetaling. HNM zal de toezending van Producten opschorten, indien de overeengekomen vooruitbetaling niet-tijdig of niet-volledig heeft plaatsgevonden.

 • Indien HNM overgaat tot het doen van deelleveringen brengt HNM voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van Producten éénmalig over de geplaatste bestelling een bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten in rekening.

 • Wederpartij is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan HNM te melden.

 • Mocht de Wederpartij nalaten een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, dan wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met (a) een conventionele schadevergoeding van 15 % (met een minimum van € 40) en (b) interesten vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de gehele betaling ervan aan 2% per jaar.

 • Indien de Wederpartij niet in staat blijkt om aan de betalingsverplichting te voldoen, heeft HNM het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het geleverde terug te vorderen, vermeerderd met de bedragen waarvan sprake in artikel 7.6. De ontvangen (deel)betalingen zullen, eventueel na verrekening, door HNM onder aftrek van de schadevergoeding en de interesten bedoeld in artikel 7.6 aan Wederpartij worden gerestitueerd.

 • Indien Wederpartij zaken die HNM van wederpartij onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, (geheel of gedeeltelijk) niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft HNM het recht om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken, deze na schriftelijke ingebrekestelling te gebruiken dan wel te bewerken of anderszins te beschikken over de zaken, zulks na keuze van HNM. 

8           Eigendomsvoorbehoud

 • Geleverde Producten blijven eigendom van HNM, tot het moment waarop alle op basis van de overeenkomst verrichte leveringen en/of nog te verrichten leveringen, zijn betaald met inbegrip van rente en kosten. Indien de betaling in termijnen geschiedt, wordt het Product eigendom van de Wederpartij na betaling van de laatste termijn.

 • Geleverde Producten waarvan HNM geen volledige betaling heeft ontvangen, kunnen door de Wederpartij niet in onderpand worden gegeven of strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. 

9           Levering

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij heeft opgegeven.

 • Wederpartij dient alle gebreken aan overeenstemming binnen de 2 (twee) maanden vanaf de dag waarop de Wederpartij het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk te melden aan HNM, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt het Product te hebben aanvaard.

 • Alle opgaven van leveringstermijnen vormen slechts een indicatie en geven geen aanleiding tot enig recht of aansprakelijkheid, tenzij de levering heeft plaatsgehad meer dan 30 dagen na de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling; in zulks geval zal de aansprakelijkheid van HNM beperkt zijn zoals voorzien in artikel 12. 

10        Adreswijzigingen

 • Wederpartij is verplicht om HNM van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Indien HNM geen verhuisbericht heeft ontvangen, geldt een aflevering aan het laatste bij HNM bekende adres als een geldige aflevering.

 • Wederpartij blijft aansprakelijk voor het door Wederpartij bestelde dat op het oude adres is afgeleverd.

11        Aansprakelijk

 • HNM beperkt haar aansprakelijkheid tot het minimum, opgelegd in de wet.

 • Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke waarborg van conformiteit noch aan de rechten die u krachtens dwingend recht als consument geniet.

12        Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom die HNM zou hebben op ontwerpen, schetsen, tekeningen en dergelijke, blijven eigendom van HNM.

13        Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten tussen HNM en Wederpartij en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • Alle geschillen tussen HNM en Wederpartij behoren uitsluitend toe aan de hoven en rechtbanken van het arrondissement te Lelystad, onverminderd uw recht om de rechter van uw woonplaats te vatten op basis van dwingend recht.

14        Informatie- en klachtenprocedure

Eventuele klachten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Het Nederlandsche Muntenhuis, Splijtbakweg 117, 1333 HJ Almere  onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.